Bekendtgørelsesudkastet , som træder i kraft i løbet af 2011

Med bekendtgørelsen indføres krav om obligatorisk sundhedsrådgivning for minkfarme, der pr. 1. juli huser flere end 20 voksne hundyr eller 100 hvalpe. Det er ikke muligt at indgå frivillig aftale om sundhedsrådgivning.

Indgåelse og opsigelse af obligatorisk sundhedsrådgivning
Aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning skal indgås mellem en dyrlæge og den ansvarlige for minkfarmen.
Aftalen gælder for ét CHR-nummer.

Placering af minkfarme i kategorier
Med henblik på indarbejdelse af incitamentsstruktur placeres minkfarme, der er omfattet af obligatorisk sundhedsrådgivning, i en af følgende kategorier:

  • Almindelig Rådgivning 
  • Ekstra Rådgivning
  • Skærpet Rådgivning

Alle minkfarme placeres i kategori ”Ekstra Rådgivning”, når der første gang indgås sundhedsrådgivningsaftale.
Derefter afhænger placeringen af, om minkfarmen får bøde eller dom for overtrædelse af
regler vedrørende dyrevelfærd, dyresundhed eller medicinanvendelse. Efter et år uden bøde eller dom placeres minkfarmen automatisk i kategori ”Almindelig Rådgivning”.
Hvis en minkfarms kategoriplacering ændres, har den ansvarlige for minkfarmen pligt til straks at underrette besætningsdyrlægen herom.

Aflæggelse af rådgivningsbesøg
En aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning skal som minimum omfatte 4 årlige rådgivningsbesøg.
Minkproduktionen er karakteriseret ved en strengt synkroniseret årlig produktionscyklus. Da alle mink følges ad gennem den årlige cyklus optræder bestemte sundhedsmæssige problemstillinger kun i korte perioder af året.

De obligatoriske rådgivningsbesøg er derfor tilpasset minkens produktionscyklus som følger:

  • Der aflægges mindst et rådgivningsbesøg i perioden 1. december til 29. februar med fokus på forberedelse til parringssæsonen.
  • Der aflægges mindst to rådgivningsbesøg i perioden 1. april til 1. september med fokus på drægtighed, fødsel, diegivning, fravænning og udsætning af hvalpe. Første besøg før fravænning og andet efter fravænning.
  • Der aflægges mindst et rådgivningsbesøg i perioden 1. september til 31. november med fokus på pelsning og forberedelse til vinteren.

For minkfarme i kategori ”Skærpet Rådgivning” skal aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning mindst omfatte yderligere 2 rådgivningsbesøg, der skal aflægges i perioden 1. april til 31. november.

Sommerfarme
I sommerfarme, hvor der kun huses mink i perioden 1. juli til 30. november, skal en aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning omfatte minimum 2 rådgivningsbesøg. For sommerfarme i kategori ”Skærpet Rådgivning” skal aftale om obligatorisk sundhedsrådgivning mindst omfatte yderligere 2 rådgivningsbesøg.

Efteruddannelse (brush-up kursus) for minkavlere.
Ved det første obligatoriske rådgivningsbesøg, skal besætningsdyrlægen undervise den ansvarlige for minkfarmen i emnerne:

  • Smittebeskyttelse
  • Burindretning
  • Optegnelser over døde mink og medicinanvendelse 
  • Korrekt håndtering af syge og tilskadekomne mink. 

Dokumentation for gennemførelse af denne undervisning skal indgå i den rådgivningsrapport, som der udarbejdes efter det første rådgivningsbesøg

Rådgivningsbesøgets indhold
Ved hvert rådgivningsbesøg skal der foretages en klinisk vurdering af minkenes sundhedstilstand, og farmens sundhedsstatus i den forløbne periode skal evalueres. Der fokuseres særligt på behandling af syge og tilskadekomne mink. Desuden skal der fokuseres på hvilke forebyggende tiltag, der i den enkelte minkfarm skal iværksættes såedes, at bidsår/bidskader minimeres.
Hvis der på CHR-nummeret huses andre pelsdyr end mink, skal rådgivningsbesøget også omfatte en klinisk undersøgelse for bidsår og bidskader på disse.

Rapporter, journaler og optegnelser
Dyrlægen skal afslutte hvert rådgivningsbesøg med en skriftlig besøgsrapport. Rapporten skal bl.a. indeholde en beskrivelse af aktuelle sundhedsproblemer i minkfarmen, udvikling i sundhedsstatus og vurdering af behov for at iværksætte handlingsplaner.
Ved opsigelse af en obligatorisk sundhedsrådgivning skal dyrlægen udarbejde og udlevere en statusrapport.
Statusrapporten kan dog undlades, hvis opsigelsen sker i forbindelse med skift mellem dyrlæger med samme praksisnummer

Klik her for at læse "Bekendtgørelse om obligatorisk sundhedsrådgivning i minkfarme"

Klik her for at læse "Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr"

 

 

 


 

For mere information kontakt

Peder Elbek Pedersen Peder Elbek Pedersen
Minkdyrlæge – Teamleder

Aldumvej 2, 8722 Hedensted
M: 21715301
E: pep@lvk.dk
 
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !