Gode råd til forebyggelse af medicinrester

19.06.2008
Gode råd til forebyggelse af medicinrester

Mejeriforeningen har skærpet indsatsen mod medicinrester i mælk, og vil gerne med dette brev videregive nogle gode råd til at forebygge uheld. De sidste år er der lavet spørgeskemaundersøgelser i en lang række besætninger umiddelbart efter, at der er påvist antibiotika/syrningshæmmere i tankmælken. Opgørelsen af spørgeundersøgelsen viser, at årsagen til fejlen typisk afhænger af besæt-ningstypen.

  • I besætninger med bindestald skyldes fejlene ofte mangelfuld mærkning af dyre-ne (kun 20% af de spurgte havde mærket deres køer med to røde ankelbånd).

  • I løsdriftsbesætninger er mangelfund mærkning af dyrene også en vigtigt årsag, og derudover forkert framalkningsudstyr (kun 20% af de spurgte brugte separat spand og malkesæt med vakuum taget fra pulsatorledningen).

  •  I AMS-besætninger skyldes fejlene ofte forkert eller manglende indtastning i EDB.

De gode råd lyder: 

  • Mærk behandlede køer - også goldkøer - med to røde ankelbånd og i AMS-besætninger med halebånd. Mærk dyrene fra ”start til slut”. 

  • Orienter personale – også vikarer – om framalkningsprocedurer. Mange fejl sker, fordi malkeren overser eller ikke er orienteret om, hvilke dyr der skal framalkes. 

  • Hav det rigtige framalkningsudstyr. Framalk i separat spand med separat malke-sæt og pulsator. Vakuumforsyningen til spanden skal altid kobles til pulsatorled-ningen – aldrig til mælkeledningen. 

  • Sørg for at have en detaljeret arbejdsbeskrivelse af hvordan behandlede dyr skal håndteres. Beskrivelsen skal dække helt fra beslutning om, at koen skal behand-les, og indtil tilbageholdelsestiden er udløbet. 

  • Kontakt din lokale kvalitetsrådgiver hvis du har spørgsmål om sikker malkning, el-ler hvis du ønsker hjælp til at beskrive framalkningsprocedurer i din besætning.Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !