Universel tarmblødning hos slagte-svin – en undervurderet lidelse

06.05.2011
Universel tarmblødning hos slagte-svin – en undervurderet lidelse

Universel tarmblødning hos slagtesvin er et akut syg-dom med et dødeligt forløb. Lidelsen optræder hyppigst i den sidste halvdel af slagtesvineperioden, og det er oftest de grise, der trives bedst, som angribes.

Årsag, symptomer og obduktionsfund
Årsagen til sygdommen er ukendt, men menes at skyl-des en allergisk reaktion overfor bestanddele i foderet, sandsynligvis proteinet. Dårlig foderhygiejne kan mulig-vis have en udløsende effekt.
Oplysninger om symptomer er sparsomme, idet grisene i de fleste tilfælde dør, inden man når at registrere, at de er syge.
Når man finder de døde grise i stalden, er de typisk blege og har udspilet bug.
Ved obduktion ses kraftig blødning i tyndtarmene, som kan indeholde store mængder ukoaguleret blod samt ofte en del luft.

Udbredelse og betydning
Ved obduktion af selvdøde slagtesvin er diagnosen uni-versel tarmblødning hyppigt forekommende i mange besætninger. Jeg har ved obduktion af 440 grise fra 3 forskellige besætninger fundet, at 142 grise (32 %) var døde af universel tarmblødning.
For alle 3 besætninger gælder, at der kun er foretaget obduktion på selvdøde grise. Grise, der er aflivet af for-skellige årsager, er ikke blevet obduceret.

Besætning I:
Der produceres årligt ca. 6000 slagtesvin fra 30 kg.
Der anvendes indkøbt færdigfoder (piller).


besætning I er næsten samtlige selvdøde slagtesvin blevet obduceret over en 3-årig periode. Den oprindeli-ge årsag til, at vi startede med systematisk obduktion af selvdøde grise var, at der var et stort problem med ma-vesår.

Over 3 år er der i besætningen obduceret 259 grise. 27 % af disse grise (70 stk.) var døde af universel tarm-blødning. Det svarer til at 0,4 % af samtlige indsatte grise døde af denne lidelse.
 

Besætning II:
Der produceres årligt ca. 7000 slagtesvin fra 30 kg.
Der anvendes hjemmeblandet tørfoder.

I besætning II er de fleste selvdøde slagtesvin blevet obduceret i 2010. I 2009 er kun foretaget obduktion på en mindre del af de selvdøde slagtesvin. Grunden til, at vi her startede systematisk obduktion var problemer med universel tarmblødning.

Over 2 år er der obduceret 128 grise. 55 stk. (43 %) dø-de af universel tarmblødning.
Det kan konkluderes, at i 2010 er mindst 0,6 % af samt-lige indsatte grise døde af sygdommen.
 

Besætning III:
Der produceres årligt ca. 5500 slagtesvin fra 30 kg.
Der anvendes hjemmeblandet vådfoder.


I besætning III havde dødeligheden været for høj over en længere periode. Ejeren mente, at de fleste af grise-ne døde af akut, ondartet lungesyge. Vi aftalte at obdu-cere et større antal selvdøde grise. Det blev til 53 i alt, og det viste sig, at den hyppigste dødsårsag var univer-sel tarmblødning, idet 17 grise (32 %) var død af denne lidelse. Der døde 13 grise (25 %) af ondartet lungesyge.
 

Forebyggelse
Eftersom årsagen til lidelsen er ukendt, er det svært at forebygge. I besætning II, hvor problemet har været størst, er der forsøgt med mange forskellige tiltag. Det er kun tilsætning af organisk syre til foderet, der synes at have haft effekt. Da en permanent tilsætning af or-ganisk syre i tilstrækkelig høj koncentration er en dyr løsning, har vi efter råd fra 3S prøvet at reducere fode-rets indhold af calcium betragteligt for på den måde at opnå en tilsvarende effekt som ved at tilsætte syre (lavt pH i mave-tarmkanal). Vi så desværre ingen effekt af den reducerede calciumtilførsel.
 

Konklusion/diskussion
I besætning I er der over 3 år død 0,4 procent af grisene af universel tarmblødning. I besætning II er der det sid-ste år død mindst 0,6 % af grisene af universel tarm-blødning. I besætning III kan det konkluderes, at lidel-sen også har haft væsentlig betydning.

Det er derfor min opfattelse, at universel tarmblødning er en undervurderet lidelse, og at der er grund til at få lavet en større undersøgelse over forekomsten af syg-dommen. Her ville det være ønskeligt at få VSP på banen.

Hvis forekomsten af universel tarmblødning på lands-plan tilnærmelsesvis er lige så høj som min miniunder-søgelse lader formode, er der endvidere grund til at satse mere på at klarlægge lidelsens årsag samt på at finde effektive forebyggende tiltag.

 

Af svinefagdyrlæge Poul-Erik Højbjerg, LVK bragt i Svine Expressen 4. maj 2011


 

Forfattere

 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !