Rådgivning

06.08.2012
Rådgivning


”Jeg har oplevelsen af en rådgivning, der fungerer godt, når jeg kan se, at den bold jeg sparker ud, kommer i spil. Og at der indimellem kommer en tilbagelægning.  Dette sammenspil er afgørende for såvel forståelsen af de diskuterede problemstillinger, som den løbende finjustering af tiltagene i besætningen.”


Helle D. Kjærsgaard

Hvordan får du mest ud af din rådgivning?
Som besætningsdyrlæge oplever jeg stor forskel på, hvordan rådgivning modtages og indarbejdes i rutinerne i den enkelte besætning.
Nogle gange kan de samme problemstillinger ende med at blive diskuteret igen og igen. Ofte bliver konklusionen på problemstillingerne en gentagelse, da de anbefalede tiltag ikke er blevet gennemført.

Men hvorfor kommer vi i nogle besætninger ikke videre? Mangler overskuddet til at gennemføre nye tiltag? Eller er det formidlingen dels mellem rådgiver og daglig leder, og dels mellem leder og ansat i besætningerne, der fungerer for dårligt?

I forbindelse med rådgivning skal vi huske os selv på, at der er en afsender og en modtager, og begge skal være indstillet på at lytte og arbejde sammen for at flytte problemerne.
Fælles for langt de fleste problemer - vi ser i besætningerne - er at vi fagligt har et godt bud på en løsning. Problemet ligger i at få aftalt tiltag, gennemførelsen af tiltagene og i gentagelsen af succesen gennem arbejdsrutinerne.

Sæt gode rammer.
For at få det bedste udbytte af et rådgivningsbesøg er det vigtigt, at besøget planlægges til en dag, hvor det passer godt ind. Sørg for at tidspunktet for besøgets start falder naturligt ind i forhold til det arbejde, der skal laves den dag. Evt. med start eller afrunding i forbindelse med kaffe eller spisepause. 
Der bør være en fast skabelon for hvert besøg, så man hurtigt kommer omkring de faste punkter, der er en del af besøget. Derud over er det en god ide at planlægge gennemgang af større punkter med mindst et par dages varsel.

F.eks. er Auditten af Egenkontrollen planlagt et år frem. Dette giver mulighed for såvel rådgiver som landmand til at være godt forberedt herpå. Tilsvarende er det en fordel med forberedelse, når større punkter er på dagsordenen. Det kan fx være: ”Hvordan kommer vi godt i gang med løsgående søer – 2013 problematik?”

Husk endvidere ved hvert besøg at få fulgt op på de tiltag, der blev aftalt ved sidste besøg.
Sørg for at lave aftale omkring, hvem der gør hvad og hvornår i forhold til aftalte tiltag.


Rådgivning skal målrettes til modtageren.
Rådgivning rykker, men først når den kommer ud på staldgangen.

Der er niveauforskel på, hvordan tingene bliver diskuteret, afhængig af hvem der deltager ved besætningsgennemgangen. Dette er vigtigt, idet det reelt kun er ejer, der har det endelige mandat til at gennemføre tiltag.

Det kan være en fordel at dele tingene op. Der bør således afsættes tid til de nyeste medarbejdere med fokus på rutinernes udførelse og skarphed, samt vurdering af medarbejderens trivsel på arbejdspladsen.

Efter dette skal der være plads til, at de overordnede linjer kan diskuteres med ejer eller driftsleder. Det er vigtigt, at man i denne forbindelse kommer op i ”helikopter-perspektiv”. Dette fokus rykker besætningen op til den stabile produktion fra 30 grise pr. årsso og derover.

Fig. 1 Rådgivning i forhold til produktionsniveau


Rådgivning er mere end det faste rådgivningsbesøg.
Der er i dag masser af muligheder for at samle viden op via kurser / diverse afprøvningsresultater på internettet / faglige tidsskrifter osv. Igen er det implementeringen i besætningen, der er afgørende, for om den ny viden kommer til gavn. Husk at drøfte nye tiltag godt igennem, gerne med den faste rådgiver i besætningen, idet rådgiveren har kendskab til den samlede problemstilling. Dernæst er det en god ide, at der laves en prøve-periode for tiltagene, så de kan vise sig rentable. F.eks. skal en ny vaccine vise, at den kan tjene sig selv hjem gennem en forbedring af produktionen. Såfremt der ændres på flere ting, kan det være svært sidenhen at vise, hvad der reelt rykkede i besætningen.

Samarbejde mellem flere rådgivere
Flere af de steder hvor det er lykkes at hæve produktionsniveauet mærkbart, er det gennem en fælles indsats med flere rådgivere. Dette samarbejde har været såvel mellem dyrlæger som konsulenter. Det at der er flere rådgivere koblet på en besætning, giver ofte et skarpere fokus. Man kommer dybere ind i problemstillingerne som følge af flere faglige synsvinkler. Det bliver mere overskueligt at træffe en overordnet prioritering, og derved stilles der skarpt på færre tiltag, som kan fastholdes, indtil de er gennemført.

Motivation
En af de vigtigste barrierer for rådgivningen er manglende motivation til forandring.
Det er her vigtigt at forstå, hvilke mekanismer der bestemmer om folk er motiverede. Undersøgelser viser, at det sjældent er lønnen, der er afgørende for motivationen. Oftest er det ” at blive værdsat” og ”at kunne levere gode produktions-resultater”, det der vægter højest for de ansatte.

Det handler for den daglige leder om at arbejde med ”kulturen” på arbejdspladsen og at turde udfordre sine evner som leder. Er man modtagelig for forandringer - og er man indstillet på at gøre en indsats for at forbedre sine resultater - vil dette smitte af på de ansatte, og man vil få en positiv indstilling til arbejdet.
 
Dette ses blandt andet i VSP-projektet ”Soliv II”,  hvor det via fokus på personale-ledelse, er lykkes at opnå styrket samarbejde mellem medarbejderne og derved bedre opfølgning på opgaver.


Fokus på ledelse
Der tales i dag meget om ledelse i besætningerne i forhold til at få løftet opgaverne.

Fig. 2. Lederens ”roller
”Helle D. Kjærsgaard, MBA Master afhandling. ”Fokus på ledelsesproblematikker i større svinebesætninger.”Århus universitet.2009.

 
 

 

Artiklen her er tænkt som motivation til at få større udbytte af rådgivningen.

Med mottoet ”Stil krav til dig selv og dine rådgivere – struktureret tilgang til produktions-rådgivning betaler sig” sætter LVK fokus på dine nyansatte medarbejdere med starterkursus ”Godt begyndt”.
Derudover planlægges kursusforløb for ejere / driftledere ud fra ovenstående tanker omkring tilgang til rådgivning.  


 

Forfattere

 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !