Forretningsorden for
LVKs bestyrelse

§ 1
Konstitution
Inden for 2 uger efter hvert ordinært årsmøde konstituerer bestyrelsen sig ihht vedtægerne med en formand og en næstformand samt et forretningsudvalg.
§ 2
Opgaver og pligter
 1. Bestyrelsen forestår organisationen og den overordnede ledelse af foreningens virksomhed. Bestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, at foreningen ledes på en forsvarlig måde og i overensstemmelse med foreningens vedtægter, årsmødebeslutninger samt gældende lovgivning.
 2. Ansvaret for overholdelse af veterinære love og bestemmelser hviler dog alene på chefdyrlægerne.
 3. Chefdyrlæger og administrationschefen ansættes og afskediges af de årsmødevalgte medlemmer af bestyrelsen.
 4. Bestyrelsen indkalder til årsmøder ihht vedtægternes § 7.
§ 3
Bestyrelsens møder
 1. Bestyrelsen afholder møde som anført i vedtægternes § 9 stk. 13.
 2. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden og i hans fravær af næstformanden. Nødvendiggør dagsordenen det, kan mødet indkaldes med et kortere varsel end det i vedtægterne anførte.
 3. Med indkaldelsen følger dagsorden for mødet. Det skal klart heraf fremgå hvilke punkter der behandles på mødet. Relevante bilag skal vedlægges.
 4. Alle møder er beslutningsdygtige uanset de fremmødtes antal, jvf. Vedtægternes § 9 stk 13 litra b.
 5. Bestyrelsesmøderne ledes af formanden eller, i tilfælde af dennes forfald, af næstformanden. Er næstformanden ej heller til stede vælges en mødeleder.
 6. Alle afstemninger afgøres af simpelt flertal, jvf. dog vedtægternes § 9 stk 13 litra c.
 7. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling og afstemning vedrørende spørgsmål om aftaler mellem foreningen og ham selv, om søgsmål mod ham selv eller om aftaler mellem foreningen og tredjemand – herunder søgsmål – hvis han deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod foreningens.
 8. De årsmødevalgte medlemmer af bestyrelsen afholder én gang årligt møde uden deltagelse af øvrige bestyrelsesmedlemmer. Formålet med mødet er at gennemføre en overordnet drøftelse af foreningens fremtidige idégrundlag/foreningsstruktur i forhold til medlemsbehov og interesser samt at evaluere de ledende medarbejdere. Der udfærdiges ikke referat af dette møde.
§ 4
Referat og beslutningers iværksættelse
 1. Formanden drager omsorg for, at der tages referat af bestyrelsens forhandlinger.
 2. Bestyrelsens sekretær udfærdiger udkast til referat.
 3. Referatet skal være et objektivt referat af forhandlingerne og præcisere konklusionen af hvert enkelt punkt på dagsordenen. Ethvert medlem af bestyrelsen har ret til at få indføjet særstandpunkt i referatet.
 4. Senest 10 hverdage efter et bestyrelsesmøde udsendes referat til samtlige bestyrelsesmedlemmer.
 5. Såfremt der ikke inden 7 hverdage gøres indsigelser betragtes referatet som godkendt, hvorefter iværksættelse af de trufne beslutninger kan foretages. I særlige tilfælde kan iværksættelse af beslutninger dog påbegyndes umiddelbart efter bestyrelsesmødets afslutning.
 6. Forretningsudvalget påser, at bestyrelsens beslutninger udføres og efterleves.
§ 5
Revision
Foreningens årsregnskab gennemgås med revisors påtegninger og godkendes af bestyrelsen inden afholdelse af ordinært årsmøde.

 

 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !