Information om LVK´s indsamling og behandling af personoplysninger

 

Med denne skrivelse informeres du om hvilke oplysninger LVK indsamler om dig og hvad oplys-ninger bruges til. Du oplyses ligeledes om retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysnin-ger og om de rettigheder du har.

Behandlingen af personoplysninger er reguleret af EU-Persondataforordningen (Persondataforord-ningen) og Databeskyttelsesloven tilsammen Databeskyttelseslovgivningen.


1. BAGGRUND

1.1. Hos LVK lægger vi stor vægt på, at vores kunder er trygge ved at være kunde hos os og vi indsamler og behandler personoplysninger til brug for identifikation ved indgåelse af aftaler og lignende og for at kunne opfylde de lovkrav, som vi er pålagt.
 

 

2. MODTAGNE PERSONOPLYSNINGER

2.1. LVK indsamler og behandler alene dine personoplysninger, såfremt der er hjemmel hertil i Databeskyttelseslovgivningen.

2.2. LVK indsamler følgende oplysninger:

*Kontaktoplysninger – herunder navn, adresse, telefon og mail

*CHR-nummer

*Anden dokumentation ifm. dyrlægebesøg

2.3. Har du givet samtykke til, at LVK må sende nyhedsbreve m.m. behandles dine kontaktde-taljer med henblik på at kunne kommunikere med dig.

2.4. Hvis LVK senere måtte ønske at behandle dine personoplysninger til andre formål end det, som personoplysningerne blev indsamlet til, vil du forud for denne videre behandling blive oplyst om det andet formål – herunder retsgrundlaget for behandlingen.
 

 

3. DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER

3.1. LVK er dataansvarlig i relation til personoplysninger, der behandles i anledning af kundefor-holdet.

3.2. LVK CVR-nr. 42511919 og 34200904 kan kontaktes således:

Pr. brev på selskabets adresse: Fynsvej 8, 9500 Hobro

Pr. e-mail på: lvk@lvk.dk
 

 

4. FORMÅLENE BEHANDLINGEN OG RETSGRUNDLAGET HERFOR

4.1. Vi behandler personoplysningerne for at kunne opfylde den indgåede aftale med dig, for at kunne administrere kundeforholdet samt for at kunne foretage kundebetjening samt for at overholde gældende lovgivning om bl.a. udformning af fakturaer samt opbevaring af bogfø-ringsbilag. Grundlaget for behandlinger er persondataforordningens artikel 6 (1) (b) om op-fyldelse af en kontrakt samt persondataforordningens artikel 6 (1) (c) om retlig forpligtelse. 
 

 

5. SIKKERHED

5.1. LVK har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod at dine person-oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbrug eller i øvrigt behandles i strid med Databe-skyttelsesloven.
 

 

6. TILBAGETRÆKNING AF SAMTYKKE

6.1. Hvis du har givet et samtykke, kan dette trækkes tilbage på ethvert tidspunkt. 
 

 

7. OVERFØRELSE PERSONOPLYSNINGER TIL ET TREDJELAND

7.1. LVK overfører ikke personoplysninger til et tredjeland. 
 

 

8. TIDSPERIODE FOR OPBEVARING AF OPLYSNINGERNE

8.1. Personoplysningerne gemmes så længe, at det er nødvendigt for at administrere aftalen og kundeforholdet eller i øvrigt for at overholde gældende lovgivning, herunder bogføringslo-ven og persondataloven.

8.2. Dette indebærer, at personoplysningerne gemmes i 6 år til udløbet af det år, hvor kunde-forholdet er ophørt.
 

 

9. PLIGTEN TIL AT AFGIVE PERSONOPLYSNINGER

9.1. Du er forpligtet til at give personoplysninger i henhold til gældende love.

9.2. LVK bruger personoplysningerne for at kunne registrere dig som kunde, behandle dine or-dre, foretaget kundeservice, bogføre betalinger samt opfylde vores aftale med dig. Hvis vi ikke har personoplysningerne, kan kundeforholdet ikke opretholdes.
 

 

10. DINE RETTIGHEDER

10.1. Som kunde hos LVK har du i henhold til persondatalovgivningen ret til retten til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behand-ling vedrørende dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Derudover har du ret til da-taportabilitet, såfremt betingelserne i artikel 20 i persondataforordningen finder anvendelse.

10.2. Samtykke til at behandle personoplysninger kan på ethvert tidspunkt trækkes tilbage. En tilbagetrækning af samtykke har ingen betydning for lovligheden af LVK behandling af per-sonoplysningerne forinden tilbagetrækningen.

10.3. Du skal dog være opmærksom på, at vores behandling i langt de fleste tilfælde enten er et krav, der følger af lovgivningen, eller er nødvendig for, at du kan være kunde hos LVK, og vi kan betjene dig.

10.4. Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, over LVK´s behandling af dine personoplysninger

Datatilsynets kontaktoplysninger fremgår nedenfor:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
Fax: 33 19 32 18
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk
 

 

11. HVORDAN DU KAN KONTAKTE LVK

11.1. Hvis du har spørgsmål til LVK´s behandling af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at udnytte en eller flere af dine rettigheder som beskrevet i punkt 10, kan du henvende dig til LVK, Fynsvej 8, 9500 Hobro.

*Telefon 98520044

*Mail lvk@lvk.dk
 

 


 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !