Salgs- og leveringsbetingelser for LVK Dyrlægerne A/S

 
1. Salgs- og leveringsbetingelser
Er gældende for veterinær rådgivning og ethvert salg, herunder også veterinære produkter. Samhandel sker i henhold til købelovens regler med de undtagelser, der omtales nedenfor.

2. Rådgiveransvar/begrænsning
Sælger er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for fejl og forsømmelser ved rådgivningen.
Sælger hæfter ikke for driftstab, følgetab, avancetab eller andet indirekte tab.
Sælgers ansvar for den enkelte rådgivning kan aldrig overstige kr. 1.000.000,00.
Køber mister ethvert krav mod sælger, såfremt køber ikke skriftligt reklamerer over for sælger, så snart køber er eller burde være opmærksom på tilstedeværelsen af sælgers mulige erstatningsansvar.
Sælgers ansvar ophører 3 år efter afslutning af den rådgivningsopgave, som fejlen eller forsømmelsen måtte vedrøre.

3. Pris og levering
De angivne priser er ekskl. moms.
Med mindre andet er aftalt, er de opgivne leveringstider med forbehold for rimelige tidsoverskridelser.
Ved levering opkræves fragtomkostninger, med mindre andet er aftalt.

4. Betaling
Betalingsbetingelser anføres på faktura eller ordrebekræftelse.
Ved forsinket betaling betales rykkergebyr og morarenter i henhold til gældende lovregler herom.

5. Risikoens overgang
Sælges fragtfrit overgår risikoen ved varens aflevering til køber.
Sælges ab fabrik overgår risikoen ved overgivelse til fragtfører.

6. Mangler
Køber kan alene påberåbe sig mangler ved det købte i en periode på 6 måneder efter levering.
Reklamationsadgang er fraveget i forhold til købelovens § 54, jf. købelovens § 1.
Det købte skal indleveres til sælgers adresse med henblik på afhjælpning eller omlevering, med mindre andet er aftalt.
Eventuel efterfølgende fremsendelse til køber sker for købers regning, med mindre andet er aftalt.
Enhver benyttelse af solgt vare skal ske i henhold til skriftlig anvisning.
I tilfælde af mangler ved det solgte skal der ske omgående reklamation uden ugrundet ophold, og som alt overvejende hovedregel inden 1 uge.
Der fraskrives ethvert ansvar for driftstab, tidstab, avancetab og lignende indirekte tab, jf. punkt 7.

7. Erstatning/ansvarsbegrænsning
Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste og andet indirekte tab.
Ved attestationer eller erklæringer fra LVK’s dyrlæge forudsættes det, at oplysninger modtaget fra køber er korrekte og fyldestgørende.

8. Produktansvar
Produktansvar for tingskade maksimeres til kr. 1.000.000,00 pr. skadesbegivenhed.
Sælger er ikke ansvarlig for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab.
Uanset ovenfor erstattes produktansvar for personskade og forbrugertingskader i henhold til gældende retsregler herom.

9. Force Majeure
Herom henvises til købelovens § 24.

10. Værneting/lovvalg
Eventuelle tvistigheder afgøres efter dansk ret ved Retten i Aalborg.
 

 


 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !