LVK
Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste
Fynsvej 8, 9500 Hobro

Navn §1 Landbrugets Veterinære Konsulenttjeneste – LVK. (I det følgende omtalt som LVK)
Hjemsted §2 Foreningens hjemsted og værneting er Hobro.
Formål §3 Foreningens formål er rådgivning om sundhedsforhold og forebyggelse, behandling og helbredelse af sygdomme hos husdyr, herunder formidling af tekniske og medicinske hjælpemidler til foreningens medlemmer samt anden beslægtet virksomhed.
Hæftelse §4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den foreningen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer, bestyrelse eller øvrige valgte eller udpegede nogen personlig hæftelse.
Regions-inddeling §5 I forhold til foreningens aktiviteter er Danmark inddelt i 3 regioner:
 • - Region Nord, der omfatter det nordlige Jylland indtil hovedvej 151
 • - Region Syd, der omfatter den øvrige del af Jylland, Fyn samt omliggende mindre øer
 • - Region Øst, der omfatter Sjælland, Bornholm, Lolland-Falster og omliggende mindre øer.
Medlems-forhold §6
 1. Som medlem kan optages enhver husdyrbruger, som overholder og respekterer foreningens forordninger.
 2. Der kan, foruden almindelige aktive medlemmer, optages passive medlemmer med nedsat kontingent. Passive medlemmer modtager LVKs publikationer, men der aflægges ikke dyrlægebesøg hos disse. Passive medlemmer er ikke valgbare og har hverken tale- eller stemmeret på årsmødet.
 3. Udmeldelse af foreningen sker skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. Januar.
 4. Såfremt et medlem undlader at følge foreningens forordninger, skader foreningen eller søger at bagtale eller overtræde foreningens vedtægter, kan bestyrelsen ved simpelt flertal vedtage at ekskludere vedkommende. Beslutningen meddeles medlemmet skriftligt ved anbefalet brev. Et ekskluderet medlem kan indbringe afgørelsen for førstkommende ordinære årsmøde til behandling under ”indkomne forslag” hvor endelig afgørelse træffes ved simpelt flertal. Indbringelsen skal af den ekskluderede skriftligt meddeles foreningens formand senest 30 dage efter modtaget beslutning om eksklusion og vil i så fald have opsættende virkning.
Årsmødet §7
 1. Årsmødet er foreningens øverste myndighed og afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
 2. Årsmødet afholdes på skift i de 3 regioner. Alle medlemmer af LVK kan deltage i årsmødet uanset hvor den afholdes.
 3. Tid og sted for årsmødet besluttes af bestyrelsen og annonceres på foreningens hjemmeside med mindst 30 dages varsel. Årsmødet indkaldes med 2 ugers varsel pr. brev til samtlige medlemmer. Indkaldelsen vedlægges dagsorden. Øvrige årsmødebilag (beretninger, regnskab mfl.) kan af medlemmerne rekvireres på foreningens hjemmeside eller på foreningens kontor.
 4. Dagsorden for årsmødet er følgende:
  1. Valg af dirigent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse
  5. Indkomne forslag. Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før årsmødets afholdelse.
  6. Valg af regionens bestyrelsesmedlem(mer) samt 2 suppleanter.
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt
 5. Ved afstemning gælder simpelt flertal, jvf. dog § 8
 6. Prioriteringsmetoden anvendes ved valg til bestyrelse, herunder suppleanter
 7. Ekstraordinært årsmøde skal indkaldes med mindst 2 ugers varsel pr. brev når bestyrelsen finder det nødvendigt eller mindst 50 aktive medlemmer skriftligt fremsætter motiveret krav herom ved angivelse af dagsorden. Mødet skal afholdes senest 2 måneder efter kravet herom er modtaget.
 8. Alle fremmødte aktive medlemmer har ret til deltagelse i afstemninger jvf dog stk. 9.
 9. Ved valg til bestyrelse (og til suppleanter) har alene de i regionen, hvor årsmødet afholdes fremmødte hjemhørende aktive medlemmer ret til at deltage.
 10. Der føres protokol over forhandlingerne på årsmødet. Protokollen underskrives af dirigenten samt formanden.
Vedtægts-ændringer §8 Forslag til ændringer af foreningens vedtægter behandles på samme måde som andre indkomne forslag ved årsmødet, dog kræves til ændringens vedtagelse 2/3 majoritet.
Bestyrelsen §9
 1. Foreningens arbejde ledes af bestyrelsen i overensstemmelse med foreningens vedtægter, forretningsordener og årsmødebeslutninger.
 2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den gøres tilgængelig for medlemmerne på foreningens hjemmeside.
 3. Bestyrelsen fastsætter medlemskontingentet.
 4. Bestyrelsen består af ialt 10 medlemmer
 5. 7 medlemmer af bestyrelsen vælges af medlemmerne på det ordinære årsmøde således
  • 3 fra Region Nord
  • 3 fra Region Syd
  • 1 fra Region Øst
  • a. Valgperioden er 3 år idet der således hvert år afgår henholdsvis 3, 3 og 1 medlem(mer)
  • b. De på årsmødet valgte bestyrelsesmedlemmer skal være aktive medlemmer af LVK samt have rådgivningsaftale eller hvad der måtte sidestilles hermed.
  • c. Ophører rådgivningsaftalen udtræder den pågældende af bestyrelsen senest 3 måneder herefter.
  • d. På sit første møde umiddelbart efter årsmødet konstituerer bestyrelsen sig med en formand og en næstformand, der vælges af og blandt de årsmødevalgte bestyrelsesmedlemmer.
 6. De årsmødevalgte medlemmer af bestyrelsen ansætter 2 chefdyrlæger. Chefdyrlægerne er fødte medlemmer af bestyrelsen.
 7. Medarbejderne i LVK vælger i deres midte eet medlem til bestyrelsen. Dette medlem vælges for 2 år ad gangen. Valget finder sted efter de til enhver tid gældende regler om medarbejderrepræsentation i LVK.
 8. Bestyrelsen kan efter eget ønske supplere sig med indtil 2 eksterne medlemmer.
 9. De årsmødevalgte medlemmer af bestyrelsen ansætter en administrationschef. Administrationschefen deltager i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
 10. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg bestående af formand, næstformand og administrationschef. Forretningsudvalget indstiller sin forretningsorden til godkendelse i bestyrelsen.
 11. Bestyrelsen kan beslutte at lade nedsætte fokusgrupper samt andre ad hoc udvalg og fastsætter kommisorier for disse.
 12. Bestyrelsen udpeger en sekretær. Denne kan være ikke-medlem af bestyrelsen.
 13. Bestyrelsesmøder afholdes når formanden finder det nødvendigt eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det, dog mindst 6 gange årligt.
  • a. Bestyrelsesmøder indkaldes pr email med mindst een uges varsel med angivelse af dagsordenpunkter til behandling og vedlæggelse af relevante bilag.
  • b. Såfremt indkaldt i henhold til bestemmelserne i stk. 13. a. er bestyrelsen beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.
  • c. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i hans fravær næstformandens, stemme afgørende.
Forretnings-udvalget §10 Forretningsudvalget er overfor bestyrelsen ansvarlig for varetagelsen af ledelsen af foreningens daglige drift, og tegner foreningen i alle sådanne forhold
Regnskab og revision §11
 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
 2. Foreningens regnskab revideres af en statsautoriseret/registreret revisor, der vælges på det ordinære årsmøde for eet år ad gangen.
Opløsning §12
 1. Nedlæggelse af foreningen skal vedtages på 2 på hinanden følgende årsmøder med mindst 2 måneders mellemrum. Vedtagelsen skal ved begge de pågældende årsmøder ske med 2/3 flertal.
 2. Ved foreningens ophør tilfalder foreningens midler LVKs medlemmer i forhold til disses køb af rådgivningsydelser i de seneste 2 år inden opløsningsdatoen.

 


Information om LVK´s indsamling og behandling af personoplysninger
Klik her og læs mere 

 

1De sydligste postnumre i Region Nord er 6980 Tim, 6971 Spjald, 6973 Ørnhøj, 7480 Vildbjerg, 7451 Sunds, 7442 Engesvang, 8620 Kjellerup, 8632 Lemming, 8641 Sorring, 8464 Galten, 8471 Sabro og 8210 Århus V.

Således vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 20. maj 2010.
 


 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !