Hjemmeblandet foder til slagtesvin.


Projekt ”Plus 25,- kr. pr. slagtesvin”.

I efteråret 2006 iværksatte Dansk Svineproduktion et projekt, der havde til formål at hæve indtjeningen i 50 slagtesvi-nebesætninger i Danmark. Besætningerne blev udvalgt, så de var fordelt over hele landet. Ambitionen var at øge DB med kr. 25,- pr. slagtesvin.

Ved at stille rådgivere til rådighed på områderne: foder, ventilation og sundhed, blev besætningerne gennemgået på kryds og tværs. Sluttelig blev der udarbejdet en handlingsplan, som skulle tiltrædes af den involverede besætningsejer.
Disse handlingsplaner er meget forskellige for de enkelte besætninger afhængig af fodertype ( våd-, tør-, hjemmeblan-det eller færdigfoder ), staldtyper, besætningens sundhedsstatus m.v.

Ét af de punkter der blev gennemanalyseret, var formalingsgraden af kornet i de besætninger, som anvender hjemmeblandet foder. Formalingsgraden er en særdeles vigtig faktor i opnåelsen af et lavt foderforbrug. Den kan undersøges på en enkel måde ved hjælp af en såkaldt Bygholm-sigte. Her bliver korndelen efter formaling opdelt efter partikelstørrelse

En Bygholm-sigte koster ca. kr. 440,- og kan bl.a. købes hos LVK/Vilofarm.

Grundlæggende skal så meget som muligt, og mindst 60%, være under 1 mm. I mange tilfælde viste det sig imidlertid, at kornet blev formalet langt grovere med et for stort foderforbrug til følge.

Kornprisernes himmelflugt har yderligere øget betydningen af at holde foderforbruget så lavt som muligt. I praksis har det vist sig, at man i mange besætninger har kunnet sænke foderforbruget med 0,2-0,3 Fes pr. kg tilvækst. Det giver en foderbesparelse på ca. 15 Fes pr. gris eller  kr. 25,- 30,- pr. produceret gris. Det kan blive til mange penge på et år…….

Der kan derfor ikke stærkt nok opfordres til, at alle hjemmeblandere har en Bygholm-sigte stående, og laver en undersøgelse af korndelens formalingsgrad mindst hver 14. dag. Det tager kun få minutter at udføre undersøgelsen. Årsagen til, at det skal gøres så ofte er, at det viser sig, at der kan ske betydelige ændringer på kort tid. Disse ændringer kan skyldes forhold ved kornet ( vandprocent, kernestørrelse m.v. ), eller forhold ved møllen ( for lav kapacitet, huller i soldet, slidte slagler m.v. ).

Fin formaling siges at øge risikoen for mavesår. I praksis viser det sig dog, at det som regel er andre faktorer, der udløser mavesår ved slagtesvin hos hjemmeblandere. Det samme gælder for fravænnede grise fra 7 – 30 kg

Har man derimod problemer med salmonella, skal man dog være mere forsigtig med at formale kornet for fint – ikke mindst hvis korndelen består af en høj procentdel hvede eller måske alene hvede.

Så der er god grund til at tage emnet op med besætningens rådgivere.

På de kommende Regionsmøder i LVK vil lederen af  ”Plus 25,- kr.” , projektchef Lisbeth Jørgensen, DS, kort gennemgå de foreløbige resultater af at sætte øget focus på indtjeningen i slagtesvineproduktionen.


 

Forfattere

 

Tilbage
 
Fynsvej 8 - 9500 Hobro - Tlf. 98 52 00 44 - Fax: 98 51 04 70 - lvk@lvk.dk
Udviklet af landIT !